Velkommen til Rise Vandværks hjemmeside

Aktuelt


ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020.

Vi har nu fastsat datoen for den ordinære generalforsamling 2020 efter at den tidligere annoncerede generalforsamling den 29/3 2020 blev udsat pga. af faren for udbredelse af coronavirus.

Den ny dato er torsdag den 3. september 2020, kl. 19.00 i Rise Minihal.

Klik her for at se materiale til generalforsamlingen.

 

REGULATIV FOR RISE VANDVÆRK

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har den 17. juni 2020 godkendt et fælles regulativ for de ærøske vandværker. Regulativet er gældende fra den 1. juli 2020, og erstatter tidligere regulativ af 1. juni 2016.

​Klik her for at se regulativet.

Den lovpligtige forbrugerinformation gældende fra januar 2020 er nu udarbejdet.

Klik her for at læse informationen.

Vandmålere

Rise Vandværk har nu, med enkelte undtagelser, udskiftet vandmålerne til en type der kan fjernaflæses.

Det betyder at der ikke længere udsendes selvaflæsningskort til brug for årsopgørelse. Målerne bliver nu aflæst automatisk omkring årsskiftet.

Målerne vil endvidere blive aflæst kvartalvis for intern brug.

Vores takster for 2020 er nu godkendt af Ærø Kommune.

Klik her for at se takstblad.

Seneste ordinære analyse af drikkevandet fra Rise Vandværk blev foretaget den 02/07 2020.

Analysen blev  foretaget hos forbruger som A prøve, og som B prøve på vandværket. Resulatet af prøverne forelå hhv. den 08/07 og 16/07 2020.

Tidligere ordinære analyse blev foretaget den 28/04 2020, og resultatet forelå den 04/05 2020. 

Klik her for at se seneste og tidligere analyserapporter.

Analyserne er foretaget ud fra kontrolprogrammer i drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Ærø Kommune har den 10. juli 2018 godkendt kontrolprogram for Rise Vandværk gældende for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2022.

Tilbagestrømssikring.

Vandværkerne på Ærø har fokus på, at der i den enkelte ejendom ikke kan ske tilbagestrømning af vand, fra ejendommens vandinstallation ud i vandværkernes ledningsnet.

Med dette for øje besluttede Ærø Vandråd den 8. oktober 2015, at nedsætte en arbejdsgruppe, med deltagelse af de respektive vandværker på Ærø. Arbejdsgruppens opgave var, at formidle information og lovgivning til forbrugere, som er i risiko gruppen.

Der har i september 2016 været afholdt heldagskursus for VVS installatører, driftspersonale og bestyrelsesmedlemmer vedr. tilbagestrømssikring.

Primo maj 2017 sendte vandforsyningerne på Ærø, et brev til ejendomme i Deres respektive forsyningsområder, hvor risikoen for tilbagestrømning er forhøjet.

Af brevet fremgår det, at vandinstallationen skal være sikret inden 01. juni 2018.

Ærø Vandråd har besluttet, at dato for sikring af vandinstallationen er udskudt til den 01. juni 2019.

 

ORIENTERING OM

PESTICIDFUND PÅ

VANDVÆRKERNE PÅ ÆRØ

25-05-2018

De seneste analyser viser nu at alle vandværker på Ærø leverer drikkevand, hvor indholdet af Desphenyl-Chloridazon ikke overskrider grænseværdien. For Rise Vandværk viste analysen et indhold på 0,09 mikrogram/ltr. drikkevand.

 

08-05-2018

Der er foretaget kontrol af drikkevandet for Desphenyl-Chloridazon og 1,2,4 triazol på alle vandværker på Ærø.

Der blev ikke gjort fund af 1,2,4 triazol på nogen af vandværkerne.

Analyserne viste et indhold af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet fra Søby Vandværk på 0,08 mikrogram/l, altså under grænseværdien. Ved Ærøskøbing Vandværk var målingen 0,14 mikrogram/l og ved Rise Vandværk 0,27 mikrogram/l.

Både Ærøskøbing og Rise Vandværker har ændret indpumpningsstrategi i forventning om at kunne nedbringe indholdet af Desphenyl-Chloridazon yderligere.

 

07-03-2018

Alle vandværker har efter de seneste prøver leveret drikkevand, hvor indhold af Desphenyl-Chloridazon er under grænseværdien.

Hen over vinteren har vandværkerne drøftet det videre forløb i Desphenyl-Chloridazon problemattikken.

Efter råd fra sagkyndige har vandværkerne nu ændret i indvindingsstrategien, så alle boringer ved vandværkerne er idriftssat med mindst mulig kontinuerlig ydelse målt på døgnbasis.

Om en månedstid vil der blive taget nye prøver for indhold af Desphenyl-Chloridazon. Resultatet af prøverne vil indgå i overvejelserne om det videre forløb.

For god ordens skyld skal nævnes at vandværkerne ikke forventer et højere indhold af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet som følge af den ændrede indvindingsstrategi.

Se forløbet af Desphenyl-Chloridazon problemattikken i kronologisk rækkef'ølge herunder.

 

08-11-2017

Den senere tids debat om indhold af pesticidet Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet har fået Rise Vandværk og de øvrige vandværker på Ærø til at analysere drikkevandet. Og ud fra analyserne er der ved alle vandværker ændret i indpumpningen til vandværket, således at kravet om et maksimalt  indhold af Desphenyl-Chloridazon på 0,1 mikrogram/ltr. i drikkevandet er overholdt.

De seneste analyser viser nu at alle vandværker på Ærø leverer drikkevand, hvor indholdet af Desphenyl-Chloridazon er under grænseværdien. For Rise Vandværk viste analysen et indhold på 0,09 mikrogram/ltr. drikkevand.

For yderlig information fra Miljøstyrelsen klik her

 

24-10-2017

Resultatet for den seneste analyse af vores drikkevand for indhold af Desphenyl-Chloridazon viste et indhold på 0,16 mikrogram/ltr., hvor grænseværdien er 0,1 mikrogram/ltr.

Resultatet medfører at vi omlægger indpumpningen til vandværket og tager nye prøver af vores drikkevand snarest mulig. 

Ærø Kommune er orienteret om analyseresultatet og det videre forløb.

Vandværkerne i Søby, Bregninge og Ærøskøbing har også fået foretaget analyser af deres drikkevand. For alle vandværkerne var resultatet under grænseværdien. 

 

05-10-2017

Der er ikke fundet indhold af Desphenyl-Chloridazon i 1 af Rise Vandværks 5 boringer. I de øvrige 4 boringer er der fundet indhold over grænseværdien. Det har medført at 2 af boringerne er taget ud af drift.

Indpumpningen til vandværket er nu reguleret således at indholdet af Desphenyl-Chloridazon i vores drikkevand forventes at være under grænseværdien. 

Der vil den 11-10-2017 blive udtaget en prøve af vores drikkevand til analyse. Resultatet forventes at foreligge ultimo oktober måned.

De øvrige vandværker på Ærø har har også målt indhold af Desphenyl-Chloridazon i nogle af deres boringer. Og også enkelte boringer er taget ud af drift. Vandværkerne vil også i lighed med Rise Vandværk regulere deres indpumpning, så der forventes levering af rent drikkevand. Drikkevandet fra Marstal Vandværk (Ærø Vand) er rent, da det bliver behandlet ved udvidet vandbehandling i et aktivt kulfilter.  

Som en følge af udtagning af boringer påvirkes muligheden for nødforsyning vandværkerne imellem.

 

21-09-2017

Foranlediget af den seneste tids medieomtale af fund af pesticidet Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet har Rise Vandværk ligesom de øvrige ærøske vandværker fået analyseret drikkevandet for Desphenyl-Chloridazon.

Analyserne har fået Ærø Vandråd til at udsende en fælles pressemedelelse gældende for alle ærøske vandværker.

​Klik her for at se pressemeddelelsen.

 

Kontakt til vandværket

Ved nytilslutning, flytning af vandmåler, placering af vandledninger og øvrige tekniske spørgsmål kontaktes vores vandværksbestyrer Kaare Grydehøj.

Ved flytning, måleraflæsning, betaling af regninger og øvrige administrative spørgsmål kontaktes vores administrator Ærø Vand.

Se kontaktoplysninger under Kontakt

 

Du kan også kontakte vandværkets bestyrelse på vores mail-adresse post@risevand.dk

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at besvare din mail hurtigst muligt.

Hjemmesiden er sidst opdateret 27. juli 2020.