Velkommen til Rise Vandværks ny hjemmeside

Aktuelt


Ordinær generalforsamling blev afholdt den 25. marts 2018.

Klik her for at se årsrapport og referat fra generalforsamling.

 

 

Den seneste ordinære vandanalyse af vandet fra Rise Vandværk blev foretaget den 1. februar 2018, hvor der blev foretaget drikkevandskontrol på vandværk og hos forbruger.

Kontrollen overholdt kravene til drikkevand.

Klik her for at se seneste og tidligere analyserapporter.

 

 

Information om vores vandkvalitet i 2017 samt priser i 2018.

Se mere her

 

 

ORIENTERING OM

PESTICIDFUND

07-03-2018

Alle vandværker har efter de seneste prøver leveret drikkevand, hvor indhold af Desphenyl-Chloridazon er under grænseværdien.

Hen over vinteren har vandværkerne drøftet det videre forløb i Desphenyl-Chloridazon problemattikken.

Efter råd fra sagkyndige har vandværkerne nu ændret i indvindingsstrategien, så alle boringer ved vandværkerne er idriftssat med mindst mulig kontinuerlig ydelse målt på døgnbasis.

Om en månedstid vil der blive taget nye prøver for indhold af Desphenyl-Chloridazon. Resultatet af prøverne vil indgå i overvejelserne om det videre forløb.

For god ordens skyld skal nævnes at vandværkerne ikke forventer et højere indhold af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet som følge af den ændrede indvindingsstrategi.

Se forløbet af Desphenyl-Chloridazon problemattikken i kronologisk rækkef'ølge herunder.

 

08-11-2017

Den senere tids debat om indhold af pesticidet Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet har fået Rise Vandværk og de øvrige vandværker på Ærø til at analysere drikkevandet. Og ud fra analyserne er der ved alle vandværker ændret i indpumpningen til vandværket, således at kravet om et maksimalt  indhold af Desphenyl-Chloridazon på 0,1 mikrogram/ltr. i drikkevandet er overholdt.

De seneste analyser viser nu at alle vandværker på Ærø leverer drikkevand, hvor indholdet af Desphenyl-Chloridazon er under grænseværdien. For Rise Vandværk viste analysen et indhold på 0,09 mikrogram/ltr. drikkevand.

For yderlig information fra Miljøstyrelsen klik her

 

21-09-2017

Foranlediget af den seneste tids medieomtale af fund af pesticidet Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet har Rise Vandværk ligesom de øvrige ærøske vandværker fået analyseret drikkevandet for Desphenyl-Chloridazon.

Analyserne har fået Ærø Vandråd til at udsende en fælles pressemedelelse gældende for alle ærøske vandværker.

​Klik her for at se pressemeddelelsen.

 

05-10-2017

Der er ikke fundet indhold af Desphenyl-Chloridazon i 1 af Rise Vandværks 5 boringer. I de øvrige 4 boringer er der fundet indhold over grænseværdien. Det har medført at 2 af boringerne er taget ud af drift.

Indpumpningen til vandværket er nu reguleret således at indholdet af Desphenyl-Chloridazon i vores drikkevand forventes at være under grænseværdien. 

Der vil den 11-10-2017 blive udtaget en prøve af vores drikkevand til analyse. Resultatet forventes at foreligge ultimo oktober måned.

De øvrige vandværker på Ærø har har også målt indhold af Desphenyl-Chloridazon i nogle af deres boringer. Og også enkelte boringer er taget ud af drift. Vandværkerne vil også i lighed med Rise Vandværk regulere deres indpumpning, så der forventes levering af rent drikkevand. Drikkevandet fra Marstal Vandværk (Ærø Vand) er rent, da det bliver behandlet ved udvidet vandbehandling i et aktivt kulfilter.  

Som en følge af udtagning af boringer påvirkes muligheden for nødforsyning vandværkerne imellem.

 

24-10-2017

Resultatet for den seneste analyse af vores drikkevand for indhold af Desphenyl-Chloridazon viste et indhold på 0,16 mikrogram/ltr., hvor grænseværdien er 0,1 mikrogram/ltr.

Resultatet medfører at vi omlægger indpumpningen til vandværket og tager nye prøver af vores drikkevand snarest mulig. 

Ærø Kommune er orienteret om analyseresultatet og det videre forløb.

Vandværkerne i Søby, Bregninge og Ærøskøbing har også fået foretaget analyser af deres drikkevand. For alle vandværkerne var resultatet under grænseværdien. 

 

 

REGULATIV FOR RISE VANDVÆRK

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har den 18. maj 2016 godkendt et fælles regulativ for de ærøske vandværker. Regulativet er gældende fra den 1. juni 2016, og erstatter tidligere regulativ af 1. juli 2004.

​Klik her for at se regulativet.

 

Kontakt til vandværket

Ved nytilslutning, flytning af vandmåler, placering af vandledninger og øvrige tekniske spørgsmål kontaktes vores vandværksbestyrer Kaare Grydehøj.

Ved flytning, måleraflæsning, betaling af regninger og øvrige administrative spørgsmål kontaktes vores administrator Ærø Vand.

Se kontaktoplysninger under Kontakt

 

Du kan også kontakte vandværkets bestyrelse på vores mail-adresse post@risevand.dk

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at besvare din mail hurtigst muligt.

Hjemmesiden er under opbygning

Sidst opdateret 04. april 2018