Velkommen til Rise Vandværks hjemmeside

Aktuelt


Nyeste Agrolab Analyserapport

 

REGULATIV FOR RISE VANDVÆRK

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har den 17. juni 2020 godkendt et fælles regulativ for de ærøske vandværker. Regulativet er gældende fra den 1. juli 2020, og erstatter tidligere regulativ af 1. juni 2016.

​Klik her for at se regulativet.

Den lovpligtige forbrugerinformation gældende fra januar 2020 er nu udarbejdet.

Klik her for at læse informationen.

Vandmålere

Rise Vandværk har nu, med enkelte undtagelser, udskiftet vandmålerne til en type der kan fjernaflæses.

Det betyder at der ikke længere udsendes selvaflæsningskort til brug for årsopgørelse. Målerne bliver nu aflæst automatisk omkring årsskiftet.

Målerne vil endvidere blive aflæst kvartalvis for intern brug.

Vores takster for 2021 er nu godkendt af Ærø Kommune.

Klik her for at se takstblad.

Seneste ordinære analyse af drikkevandet fra Rise Vandværk blev foretaget den 02/07 2020.

Analysen blev  foretaget hos forbruger som A prøve, og som B prøve på vandværket. Resulatet af prøverne forelå hhv. den 08/07 og 16/07 2020.

Tidligere ordinære analyse blev foretaget den 28/04 2020, og resultatet forelå den 04/05 2020. 

Klik her for at se seneste og tidligere analyserapporter.

Analyserne er foretaget ud fra kontrolprogrammer i drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Ærø Kommune har den 10. juli 2018 godkendt kontrolprogram for Rise Vandværk gældende for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2022.

Tilbagestrømssikring.

Vandværkerne på Ærø har fokus på, at der i den enkelte ejendom ikke kan ske tilbagestrømning af vand, fra ejendommens vandinstallation ud i vandværkernes ledningsnet.

Med dette for øje besluttede Ærø Vandråd den 8. oktober 2015, at nedsætte en arbejdsgruppe, med deltagelse af de respektive vandværker på Ærø. Arbejdsgruppens opgave var, at formidle information og lovgivning til forbrugere, som er i risiko gruppen.

Der har i september 2016 været afholdt heldagskursus for VVS installatører, driftspersonale og bestyrelsesmedlemmer vedr. tilbagestrømssikring.

Primo maj 2017 sendte vandforsyningerne på Ærø, et brev til ejendomme i Deres respektive forsyningsområder, hvor risikoen for tilbagestrømning er forhøjet.

Af brevet fremgår det, at vandinstallationen skal være sikret inden 01. juni 2018.

Ærø Vandråd har besluttet, at dato for sikring af vandinstallationen er udskudt til den 01. juni 2019.

Kontakt til vandværket

Ved nytilslutning, flytning af vandmåler, placering af vandledninger og øvrige tekniske spørgsmål kontaktes vores vandværksbestyrer Kaare Grydehøj.

Ved flytning, måleraflæsning, betaling af regninger og øvrige administrative spørgsmål kontaktes vores administrator Ærø Vand.

Se kontaktoplysninger under Kontakt

 

Du kan også kontakte vandværkets bestyrelse på vores mail-adresse post@risevand.dk

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at besvare din mail hurtigst muligt.

Hjemmesiden er sidst opdateret 15. juni 2021.